ukryty

Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej – Nadolu, zwołuje WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 8 marca tj. czwartek o godz. 17:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej.

Porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Zatwierdzenie porządku obrad
3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
4.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok
5.Sprawozdanie finansowe Spółki
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych w 2017 roku
7.Dyskusja, zgłoszenie opinii i wniosków
8.Podjęcie uchwał
9. Zamknięcie obrad

Ponadto w związku z zamiarem skrócenia kadencji niektórych Członków Zarządu z pełnionych funkcji – prosimy o udział w Zebraniu w celu zgłoszenia nowych kandydatów.

Zarząd Spółki