Ścieki bytowe dowożone na punkt zrzutu ścieków

                      

Urząd Gminy w Laskowej informuje, że z nieruchomości nie podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej dowożone są ścieki do punktu zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.

Ścieki te są bardziej stężone od ścieków dopływających kanalizacją do oczyszczalni. W celu prawidłowej eksploatacji oczyszczalni i odpowiedniego oczyszczania ścieków dopuszcza się przywóz ścieków na punkt zrzutu o maksymalnie dwukrotnym stężeniu w stosunku do ścieków dopływających kanalizacją. Biorąc powyższe pod uwagę na punkt zrzutu ścieków mogą być dowożone ścieki ze zbiorników bezodpływowych opróżnianych co najmniej dwa razy do roku. W pozostałych przypadkach ścieki należy wywozić na większe oczyszczalnie ścieków mające możliwość oczyszczania ścieków o zwiększonym stężeniu.

                        

Wywóz nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy zgłaszać przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie Wójta Gminy Laskowa na opróżnianie zbiorników na terenie gminy, podpisując z nim umowę. Umowę oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych należy zachować w celu udokumentowania w czasie kontroli w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.

Ewidencja udzielonych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Laskowa

 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa
  Numer telefonu: 183372491
  • Numer zezwolenia: GPI.6233.1.12.2013
  • Data wydania: 14.01.2013r.
  • Ważność zezwolenia : 10 lat
 • Firma Usługowa „AUGUSTYN” Józef Augustyn Kamionka Mała 24, 34-602 Laskowa,
  Numer telefonu: 888652400, 183334400
  • Numer zezwolenia: GPI.6233.4.2016
  • Data wydania: 26.02.2016r.
  • Ważność zezwolenia : 10 lat
 • Transport Ciężarowy s.c.LIZSBEK” ZiS Lis Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec
  Numer telefonu: 604515742
  • Numer zezwolenia: GPI.6233.10.2016  
  • Data wydania: 14.11.2016r.
  • Ważność zezwolenia: 10 lat
 • Centrum Handlowo – Usługowo - Produkcyjne „PORĄBKA” Zygmunt Czyżycki 32-862 Porąbka Iwkowska 72
  Numer telefonu: 14 6844740
  • Numer zezwolenia: GPI.6233.2.2017
  • Data wydania: 03.04.2017 r.
  • Ważność zezwolenia: 10 lat
 • P.H.U.P „Uryga” Tadeusz Uryga
  Wojakowa 253, 32 – 862 Porąbka Iwkowska 
   Numer telefonu: 609046516
  • Numer zezwolenia: GPI.6233.3.2017
  • Data wydania: 15.05.2017 r.
  • Ważność zezwolenia: 10 lat