Wymagane dokumenty:

  • wniosek o nadanie numeru porządkowego 
  • dokument stwierdzający prawo własności nieruchomości (odpis księgi wieczystej lub kopia aktu notarialnego lub zawiadomienie o zakończeniu budowy przyjęte przez Nadzór Budowlany,
  • kopia mapy z inwentaryzacji po wykonawczej obiektu lub kopia mapy zasadniczej,
  • kopia mapy ewidencyjnej lub sytuacyjnej z podanym numerem działki wraz z opinią o terenie stwierdzająca,że nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę – w przypadku nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Czesława Węglarz - Inspektor ds. Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami Gminy
Numer telefonu: 183300232
Ares e-mail: cz.weglarz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 24, II piętro 

Pliki do pobrania