Dotyczy : zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem jako wyposażenie pracowni informatycznej i doposażenie pracowni matematycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach objętego wsparciem w ramach projektu „Nasza Szkoła – Twoją szansą”z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.


Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na braki formalne w zapytaniu ofertowym oraz nieprecyzyjne określenie przedmiotu zapytania.