ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 8 lutego 2018 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się IV sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w miejscowości Kamionka Mała,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce Małej.
 12. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok.
 13. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad