ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. (tj. piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się II sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego.
 5. Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego.
 6. Powołanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego.
 7. Powołanie Komisji Budżetowej Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego.
 8. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.,
  2. uchwalenia programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
  3. określenia stawek podatku od nieruchomości,
  4. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r.,
  5. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  7. uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu Stawy Rekreacyjne w Laskowej,
  8. określenia przystanków komunikacji zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Laskowa oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż działki ew. nr 291/3 o pow. 0,06 ha położonej w Ujanowicach stanowiącej własność komunalną gminy Laskowa w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Transmisja on-line na stronie: https://laskowa.sesja.pl/