ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Laskowa odbyła się II sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr II/4/18 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego,
 2. Uchwała Nr II/5/18 w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego,
 3. Uchwała Nr II/6/18 w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego,
 4. Uchwała Nr II/7/18 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego,
 5. Uchwała Nr II/8/18 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Laskowa oraz jej przewodniczącego,
 6. Uchwała Nr II/9/18 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.,
 7. Uchwała Nr II/10/18 w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
 8. Uchwała Nr II/11/18 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości,
 9. Uchwała Nr II/12/18 w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r.,
 10. Uchwała Nr II/13/18 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 11. Uchwała Nr II/14/18 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 12. Uchwała Nr II/15/18 w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu Stawy Rekreacyjne w Laskowej,
 13. Uchwała Nr II/16/18 w sprawie: określenia przystanków komunikacji zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Laskowa oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków,
 14. Uchwała Nr II/17/18 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki ew. nr 291/3 o pow. 0,06 ha położonej w Ujanowicach stanowiącej własność komunalną gminy Laskowa w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.