ukryty

Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXX sesja Rady Gminy.


P o r z ą d e k o b r a d:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2017 – 2026,
  3. zatwierdzenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Laskowa,
  4. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii,
  5. wyrażenia zgody Szkole Podstawowej w Ujanowicach na udział jako partnera reprezentowanego przez Gminę Laskowa w realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.1.3. realizowanego przez Memo Art. Gabriela Sus.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.