Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXX sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXX/201/17 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017r.,
  2. Uchwała Nr XXX/202/17 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2017 – 2026,
  3. Uchwała Nr XXX/203/17 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Laskowa,
  4. Uchwała Nr XXX/204/17 w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii,
  5. Uchwała Nr XXX/205/17 w sprawie: wyrażenia zgody Szkole Podstawowej w Ujanowicach na udział jako partnera reprezentowanego przez Gminę Laskowa w realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.1.3. realizowanego przez Memo Art. Gabriela Sus.