Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Laskowa Nr XXXV/232/17 z dnia 20 października 2017 roku ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


- nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki nr 174/6 o pow. 0,18 ha, nr 175/5 o pow. 0,01 ha, nr 175/11 o pow. 0,0058 ha, nr 177 o pow. 0,08 ha,

- nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 173/4 o pow. 0,15 ha zabudowaną w części około 31% budynkiem hali magazynowo produkcyjnej o powierzchni użytkowej 630,60 m2, natomiast pozostała cześć budynku leży na działce nr 172/1, stanowiącej własność osób fizycznych i działce nr 178/6 stanowiącej własność Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ujanowicach,

- nieruchomości zabudowanych, stanowiących działki nr 175/13 o pow. 0,36 ha, nr 176/1 pow. 0,51 ha zabudowanych budynkiem produkcyjno socjalnym (stolarnia) o pow. użytkowej 608,60 m2 położone w Ujanowicach, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu wsi Ujanowice Nr 1 dla której w Sądzie Rejonowym w Limanowej w Wydziale V Ksiąg Wieczystych jest prowadzona Księga Wieczysta Nr NS1L/00016898/3.


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość leży na obrzeżu wsi Ujanowice pomiędzy drogą gminną a drogą powiatową 1451K Ujanowice - Sechna-Wojakowa w kompleksie gruntów na których prowadzona jest różnego rodzaju działalność gospodarcza Przedmiotowe działki tworzą zwarty kompleks gruntu o kształcie nieregularnym. Nieruchomość przylega do drogi gminnej bez urządzonego zjazdu. Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną z własną nasłupową stacją transformatorową o mocy 300 KW, wodociąg, kanalizację, sieć telefoniczną i gazową. Na nieruchomości ze względu na dużą powierzchnię niezabudowanego terenu –wykonano 3 odrębne skrzynki elektryczne, w tym 2 z możliwością dokonania 3 przyłączy, jedna z możliwością dokonania 2 przyłączy.


Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Laskowa Nr L/268/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. (ogłoszony w Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 384, poz. 2656 z dnia 29 lipca 2010 r.) oraz dokonanymi zmianami planu zatwierdzonymi - uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. poz. 2696), uchwałą Nr XXXII/211/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 05 lipca 2013 r., poz. 4359), uchwałą Nr XLV/308/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 listopada 2014 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r., poz. 6760 uchwałą Nr XX/137/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 01 czerwca 2016 r. poz. 3289, uchwałą Nr XXXII/213/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r.(ogłoszoną w Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. poz.4302) , działki nr 177,173/4,174/6, 175/13 znajdują się w terenach obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich o symbolu H 18 RU (1a,1b,3a,4c,4f,4g,6f), działki nr 176/1, nr 175/11 znajdują się w terenach obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich o symbolu H 18 RU (1a,1b,3a,4c,4f,4g,6f) oraz częściowo w terenach drogi gminnej –dojazdowej o symbolu KD (DG-D), nr 175/5 znajduje się w terenach drogi gminnej –dojazdowej o symbolu KD (DG-D). Gmina przystąpiła do zmiany przeznaczenia przedmiotowego terenu na funkcję produkcyjno-usługową.


Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy sala obrad nr 3. Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosi 1 033 000,- złotych (słownie: Jeden milion trzydzieści trzy tysiące złotych). Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 10 330 złotych (słownie: Dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 100.000,00 zł./ Słownie: Sto tysięcy złotych/. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Nr 11 88040000 0010 0100 0068 0004 BS Limanowa o/Laskowa do dnia 12 kwietnia 2018 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy Laskowa (ostateczny termin wpływu 12.04.2018 r.) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego, wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wadium wpłacone przez uczestników , którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone na konto wpłacającego po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do nabycia nieruchomości a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób aby środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Gminy Laskowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi kupujący.


Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 24 w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 18 3300232.

Pliki do pobrania