Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Laskowa Nr XXXVII/263/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa.

z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1) w miejscowości Laskowa:

a)zmienia się przeznaczenie i granice części terenu zabudowy zagrodowej A1545 RM (1a, 1b, 3a, 4c, 4e, 6f) w obrębie części działki nr ew. 1007/2 oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej - turystyczno-letniskowej o pow. 0,68 ha i oznacza się symbolem: Z48-MNU,UTL (1a, 1b, 3a, 4c, 4e, 6f) - zał. 1/1;

b)zmienia się przeznaczenie i granice części terenu A341 MN (1b, 3a, 4c, 4e, 6f) w obrębie działki nr ew. 812/31 oraz wyznacza się tereny zabudowy usługowej o pow. 0,15 ha i oznacza się symbolem: Z49-U (1a, 1b, 3a, 4c, 4e, 4g, 6f) - zał. nr 1/2;

c)zmienia się przeznaczenie i granice części terenu A545 R (1b, 4b, 4e, 6f) w obrębie działki nr ew. 275/2 oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej o pow. 0,63 ha i oznacza się symbolem: Z50-MNU (1b, 4b, 4e, 6f) - zał. nr 1/3;

d)zmienia się przeznaczenie i granice części terenu A451 RM (1b, 3a, 4b, 4e, 6b, 6f) w obrębie działek nr ew. 201/6 i 201/7 oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowe o pow. 0,09 ha i oznacza się symbolem: Z51-MNU (1b, 3a, 4b, 4e, 6b, 6f) - zał. nr 1/4;

e)zmienia się przeznaczenie i granice części terenu A549 R (1a, 1b, 4c, 4e, 6b, 6f, 7a) w obrębie części działki nr ew. 924 oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 0,21 ha i oznacza się symbolem: Z52-MN (1a, 1b, 4c, 4e, 6b, 6f, 7a) - zał. nr 1/5;

f)zmienia się przeznaczenie i granice części terenuA342 MN (1a, 1b, 3a, 4c, 4e, 4g, 6f) w obrębie działki nr ew. 812/6 oraz wyznacza się tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 0,05 ha i oznacza się symbolem: Z53-U/MN (1a, 1b, 4c, 4e, 6f) - zał. nr 1/6;


2) w miejscowości Kamionka Mała:

zmienia się przeznaczenie i granice części terenu B369 RD (1a, 1b, 4b, 6b, 6f) w obrębie części działki nr ew. 59/7 oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 0,17 ha i oznacza się symbolem: Z54-MN (1a, 1b, 4b, 6f) - zał. nr 1/7;


3) w miejscowości Krosna:

zmienia się przeznaczenie i granice części terenu D117 RZ (1a, 1b, 4b, 6f) w obrębie części działki nr ew. 214 oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej turystyczno-letniskowej o pow. 0,65 ha i oznacza się symbolem: Z55-MN,UTL (1a, 1b, 3a, 4b, 6b, 6f) - zał. nr 1/8;


4) w miejscowości Strzeszyce:

zmienia się przeznaczenie i granice części terenu użytków rolnych E62 RM (1a, 1b, 4c, 6f) w obrębie części działki nr ew. 274/5 oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej - letniskowej o pow. 0,34 ha i oznacza się symbolem: Z58-MN,ML (1a, 1b, 4c, 6f) - zał. nr 1/11;


5) w miejscowości Żmiąca:

a) zmienia się przeznaczenie i granice części terenu zabudowy F29 MU (1a, 1b, 3a, 4c, 6f) w obrębie części działki nr ew. 264/5 oraz wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 0,59 ha i oznacza się symbolem: Z59-PU/MN (1a, 1b, 3a, 4c, 6f) - zał. nr 1/12;

b) zmienia się przeznaczenie i granice części terenu F5 U (1a, 1b, 3a, 4c, 6f, 9b) w obrębie działki nr ew. 149/1 oraz wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 0,09 ha i oznacza się symbolem: Z60-PU/MN (1a, 1b, 3a, 4c, 6f, 9b) - zał. nr 1/13;

c) zmienia się przeznaczenie i granice części terenu F97 RM (1a, 1b, 3a, 4c, 6f) w obrębie działek nr ew. 90/1 i 90/2, oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 0,12 ha i oznacza się symbolem:Z61-MN (1a, 1b, 3a, 4c, 6f) - zał. nr 1/14;


6) w miejscowości Sechna:

zmienia się przeznaczenie i granice części terenu G86 RZ (1a, 1b, 4b, 6f) w obr


7) w miejscowości Ujanowice:

zmienia się przeznaczenie i granice części terenu H85 RZ-ZZ (1a, 1b, 4c, 4f, 4h, 6a, 6f, 8a)w obrębie części działki nr ew. 192 oraz wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią o pow. 0,14 ha i oznacza się symbolem: Z63-MNU-ZZ(1a, 1b, 4c, 4f, 4h, 6a, 6f, 8a) - zał. nr 1/16.


W dotychczasowym przeznaczeniu pozostawia się w miejscowości Strzeszyce:

1)część terenu E107 RZ-ZZ1 (1a, 1b, 4c, 6a, 6f, 8b) w obrębie części działki nr ew. 245/3 na obszarach zagrożonych podtopieniem o pow. 0,10 ha - zał. nr 1/9;

2)część terenu E107 RZ-ZZ1 (1a, 1b, 4c, 6a, 6f, 8b) w obrębie części działki nr ew. 242/1 na obszarach zagrożonych podtopieniem o pow. 0,17 ha - zał. nr 1/10;


Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od17.09.2014 r.do dnia 09.10.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Laskowej, 34-602 Laskowa 643, pok. nr 23 w godz. od730 do 1530. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.09.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Laskowej o godz. 1100. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Laskowa z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2014 r.