Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Do wniosku należy załączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. – 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.


Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2018 roku –1,00 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1-31 października br. przelewem na rachunek bankowy

wskazany we wniosku.


Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Laskowa – pok. nr 16, I piętro.