Od stycznia 2014r. stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin stanie się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin w UE. Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin poprze:

 • Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub ograniczenie ich negatywnego wpływu, które powinno być osiągane m. in. przez:
  • stosowanie płodozmianu,
  • stosowanie właściwej agrotechniki,
  • stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
  • stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji,
  • zapobieganie introdukcji organizmów szkodliwych,
  • ochronę i stwarzanie warunków sprzyjających występowaniu organizmów pożytecznych,
  • stosowanie środków higieny fitosanitarnej (takich jak regularne czyszczenie maszyn i sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych.

Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych. Zwalczanie chorób, szkodników oraz chwastów należy prowadzić z wykorzystaniem w pierwszej kolejności metod agrotechnicznych, fizycznych i biologicznych, przedkładając je nad metody chemiczne. Stosowanie środków ochrony roślin powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, w szczególności poprzez zredukowanie dawek lub ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów. Dokonując wyboru środków ochrony roślin należy wybierać takie preparaty, które mogą powodować jak najmniej skutków ubocznych dla zdrowia ludzi środowiska, a także stosować środki w sposób ograniczający ryzyko powstania odporności u organizmów szkodliwych. Ważnym aspektem integrowanej ochrony roślin jest używanie sprawnych atestowanych opryskiwaczy, posiadanie odpowiedniego przeszkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, prowadzenie ewidencji ich stosowania.

Szczegółowe informacje na temat przystąpienia i uczestnictwa w systemie Integrowanej Produkcji można uzyskać w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Limanowej, oraz oddziałach PIORiN.