Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach objętego wsparciem w ramach projektu „Nasza Szkoła Twoją szansą”.


Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie unieważnia się, z uwagi na nie spełnienie kryteriów oceny ofert złożonych przez oferentów.