Gmina Laskowa realizuje projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR


W ramach zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe” przewiduje się wymianę 82 nieekologicznych kotłów. Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 725 601,61 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 655 998,35 zł.


Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Laskowa pokój nr 25. Na potrzeby realizacji projektu należy wypełnić „Ankietę dla gospodarstwa domowego” w celu wykonania oceny energetycznej budynku. Więcej informacji pod numerem tel. 18) 33-00-224