Gmina Laskowa realizuje projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa gazowe i biomasę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR


Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 1 422 332,66 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 1 279 995,25 zł.


Więcej informacji znajduje się w załączniku