ukryty

Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej Dolnej zwołuje WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku tj. czwartek o godz. 17:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej.

Porządek zebrania:

  • Otwarcie
  • Zatwierdzenie porządku obrad
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok
  • Sprawozdanie finansowe Spółki
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych w 2018 roku
  • Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków
  • Uzupełnianie składu Zarządu – wybór członków Zarządu
  • Podjęcie uchwał
  • Zamknięcie obrad