Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się VIII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr VIII/65/19 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Laskowa,
  2. Uchwała Nr VIII/66/19 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok,
  3. Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa,
  4. Uchwała Nr VIII/68/19 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/309/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5. Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa,
  6. Uchwała Nr VIII/70/19 w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa,
  7. Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.
  8. Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Nr VI/20/98 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie: wydania pozytywnej opinii o zaliczeniu nieruchomości zajętych pod drogi, będących we władaniu Gminy Laskowa, do kategorii dróg publicznych.