Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Laskowa o właściwą segregację odpadów komunalnych.


W 2018 roku, w dniach zbiórek odpadów komunalnych, firma ,,Empol” przeprowadziła na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest zgłaszana przez firmę odbierającą odpady niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.


Analiza kart przekazania odpadów przedkładanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Laskowa za rok 2018 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarując selektywną zbiórkę odpadów, mieszkaniec zobowiązany jest do segregowania plastiku i metalu, szkła, papieru oraz odpadów biodegradowalnych. Takie odpady nie mogą trafiać do odpadów zmieszanych. Zadaniem mieszkańców jest oddawanie odpadów należycie przygotowanych i posegregowanych. W przypadku gdy w odpadach zmieszanych znajduję się duża ilość odpadów nadających się do ponownego wykorzystania zwiększają one masę śmieci składowanych na wysypisku bez możliwości odzysku odpadów. W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów oraz o oddawanie odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną w Urzędzie Gminy deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Aby ograniczyć nieselektywną zbiórkę odpadów Firma odbierająca odpady komunalne nie będzie zostawiać czarnych worków. Pakiety czarnych worków na 2019 r. można odbierać wyłącznie w Urzędzie Gminy Laskowa za potwierdzeniem odbioru. Pozostałe kolory worków tj. niebieski, żółty, zielony i brązowy dostarcza właścicielom nieruchomości firma wywozowa przy odbiorze odpadów w systemie ,,worek za worek”, można je także odebrać w Urzędzie Gminy Laskowa. Jeżeli wystawione worki nie będą opatrzone naklejkami z numerem indywidualnym płatnika, śmieci nie będą odbierane.


NALEŻY PAMIĘTAĆ


Do czarnego worka należy wrzucać odpady zmieszane oraz pozostałości po segregacji (odpady, które nie dają się posegregować), tj. odpady, które nie kwalifikują się do odpadów segregowanych.


DO CZARNEGO WORKA NIE NALEŻY WRZUCAĆ:


- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po środkach ochrony roślin;

- puszek po farbach i lakierach, opakowań po smarach i olejach samochodowych;

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, tj. styropian, gruz;

- świetlówek, baterii, akumulatorów, przeterminowanych leków;

- POZOSTAŁYCH OPADÓW PODLEGAJĄCYCH SEGREGACJI np. butelek PET, puszek, kartonów po sokach, opakowań plastikowych, opakowań szklanych, papieru, tektury, odpadów kuchennych, itp.


Od 1 lutego 2019 r. mieszkańcy będą mogli korzystać z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. PSZOK mieści się przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.


Czynny będzie od dnia 1 lutego 2019 r. w dniach*:

Piątek: 14:00 – 18:00

Sobota: 10:00 – 14:00

*z wyjątkiem świąt


Odpady przyjmowane przez PSZOK:


- odpady ulegające biodegradacji,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

- inne odpady niebezpieczne (leki, chemikalia, tj., kleje, smary, farby, tusze, alkalia, środki ochrony roślin, termometry rtęciowe)

Zużyte baterie oraz chemikalia można również umieszczać w przeznaczonych do tego

pojemnikach w Urzędzie Gminy Laskowa.

Przeterminowane leki można również dostarczać do apteki Nowa w Laskowej oraz Punktu Aptecznego w Ujanowicach.


UWAGA WPROWADZONO NOWĄ DEKLARACJĘ DLA GOSPODARSTW DWUOSOBOWYCH


Od 1 lutego 2019 r. mieszkańcy Gminy Laskowa, w których gospodarstwach domowych zamieszkują dwie osoby mają możliwość złożenia nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty od gospodarstwa dwuosobowego wynosić będzie 25,00 zł miesięcznie. Warunkiem skorzystania z niższej stawki od 1 lutego 2019 r. jest złożenie nowej deklaracji do 14 lutego 2019 r.

Pliki do pobrania