Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się VII sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

3. Wystąpienia zaproszonych gości.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5. Zajęcie stanowiska wobec ponownej skargi na Wójta Gminy Laskowa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Laskowa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Laskowa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki ew. nr 291/3 o pow. 0,06 ha położonej w Ujanowicach stanowiącej własność komunalną gminy Laskowa w trybie bezprzetargowym.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.