ukryty

W związku z artykułem pt. „Lokalni producenci rolni w sporze z wójtem”, który ukazał się w dniu 24.04.2019 roku na portalu limanowa.in i zawartymi w nim nieścisłościami, przedstawiam Państwu poszczególne etapy postępowania w sprawie najmu działki ew. nr 194/2 położonej w Ujanowicach.

W dniu 22.04.2003 roku do Urzędu Gminy Laskowa wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach z prośbą o wydzierżawienie „za symboliczną złotówkę” działki ew. nr 194/2 o powierzchni 0,42 ha wraz z budynkiem, położonej w Ujanowicach. Stowarzyszenie w wyżej wymienionym piśmie przedstawiło następujące argumenty, przemawiające za wydzierżawieniem gruntu przez Gminę:

- Stowarzyszenie liczy 55 członków (obecnie tj. na dzień 24.04.2019 roku według danych zamieszczonych na stronie: www.suskasechlonska.pl Stowarzyszenie zrzesza 9 producentów posiadających certyfikat).

- Stowarzyszenie deklarowało chęć przyłączenia nowych członków cyt. „…chętnie nawiążemy współpracę z nowymi członkami bo im grupa większa tym silniejsza i większa skala produkcji
a koszt inwestycji mniejszy”.

- Stowarzyszenie po uzyskaniu statusu grupy, będzie miało możliwość pozyskania środków
na budowę chłodni.

Rada Gminy Laskowa w odpowiedzi na prośbę Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia 2003 roku podjęła Uchwałę Nr VI/48/03 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w Ujanowicach stanowiącej działkę ew. nr 194/2 o powierzchni 0,42 ha zabudowanej obiektem budowlanym na rzecz Stowarzyszenia na okres 20 lat za symboliczną złotówkę w celu prowadzenia na niej działalności gospodarczej.

W dniu 6 stycznia 2006 roku Gmina Laskowa podpisała ze Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach umowę najmu. Zgodnie z zapisem niniejszej umowy, Gmina Laskowa wynajmuje Stowarzyszeniu działkę ew. nr 194/2 o powierzchni 0,42 ha zabudowaną obiektem budowlanym. Za wynajmowany obiekt budowlany Najemca (Stowarzyszenie) płaci Wynajmującemu (Gminie Laskowa) kwotę 1 zł netto miesięcznie. Zgodnie z §7 niniejszej umowy strony mają prawo do rozwiązania umowy najmu w określonych przypadkach m.in. :

- kiedy wynajmowana nieruchomość będzie potrzebna dla realizacji na niej inwestycji celu publicznego.

                       

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach po 12 latach od momentu zawarcia umowy najmu, w dniu 05.03.2018 roku, zwróciło się do Wójta Gminy Laskowa o wyrażenie zgody na wycięcie drzew, naprawę ogrodzenia i budowę hali magazynowej. Ówczesny Wójt – Pan Czesław Stanisławczyk pismem z dnia 11.04.2018 roku pozytywnie ustosunkował się do próśb Stowarzyszenia i wyraził zgodę na ich realizację.

W dniu 23.08.2018 roku do Urzędu Gminy Laskowa wpłynął postulat Radnej, Sołtysa i mieszkańców wsi Ujanowice (swoje poparcie złożyło 38 mieszkańców) podnoszący o przeznaczenie działki ew. nr 194/2 położonej w Ujanowicach na cele rekreacyjno-sportowe i w konsekwencji wypowiedzenie umowy najmu oraz cofnięcie zgody na budowę hali magazynowej Stowarzyszeniu Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach.

W dniu 07.09.2018 roku Zebranie Wiejskie wsi Ujanowice podjęło uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wypowiedzenie Stowarzyszeniu Producentów Owoców i Warzyw
w Ujanowicach umowy najmu działki ew. nr 194/2 położonej w Ujanowicach. Mieszkańcy Ujanowic swoją decyzję argumentowali potrzebą posiadania terenu przeznaczonego pod cele rekreacyjne i handlowe. Na przedmiotowej działce wskazali również miejsce budowy ujęcia wody pitnej.

W związku z otrzymanym wnioskiem Zebrania Wiejskiego wsi Ujanowice, obecny Wójt Gminy Laskowa – Piotr Stach w dniu 11.12.2018 roku zwrócił się do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o wydanie opinii w powyższej sprawie. Komisja w dniu 06.02.2019 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek Zebrania Wiejskiego wsi Ujanowice opowiadając się za rozwiązaniem ze Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw umowy najmu.

W dniu 12.02.2019 roku Wójt Gminy Laskowa – Piotr Stach zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą o wstrzymanie się z pracami przygotowawczymi i projektowymi dot. budowy hali magazynowej na wynajmowanej działce tj. ew.nr 194/2 w Ujanowicach.

W dniu 18.02.2019 roku Wójt Gminy Laskowa wypowiedział Stowarzyszeniu Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach umowę najmu działki ew. nr 194/2 położonej w Ujanowicach
z dnia 06.01.2006 roku. Wypowiedzenie uzasadniono faktem, iż nieruchomość będąca przedmiotem najmu jest niezbędna dla realizacji inwestycji celu publicznego, jakim jest budowa ujęcia wody pitnej mającego na celu zasilenie istniejącego wodociągu oraz zapewnienie niezależności gminnego wodociągu od ujęć wody należących do Gminy Łososina Dolna.

W dniu 28.02.2019 roku Prezes Stowarzyszenia Pan Kazimierz Joniec wystąpił do Wójta Gminy Laskowa o zbycie na rzecz Stowarzyszenia części działki ew. nr 194/2 położonej
w Ujanowicach o powierzchni ok. 0,20 ha.

W dniu 14.03.2019 roku Zebranie Wiejskie wsi Ujanowice, podjęło uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wójta Gminy Laskowa o niewyrażenie zgody na sprzedaż części działki ew. nr 194/2 położonej w Ujanowicach i niewyrażenie zgody na ponowne wydzierżawienie Stowarzyszeniu.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Laskowa pismem z dnia 28.03.2019 roku poinformował Zarząd Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw o braku możliwości sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Rozumiejąc starania i zapotrzebowanie Stowarzyszenia w zakresie posiadania gruntu pod budowę hali magazynowej Wójt Gminy Laskowa zaproponował w zamian następujące trzy nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Laskowa:

- nieruchomość niezabudowaną zlokalizowaną obok budynku obecnej Szkoły Podstawowej w Sechnej o powierzchni 0,23 ha,

- nieruchomość o powierzchni 0,19 ha, zabudowaną budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej
w Sechnej,

- nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,20 ha zlokalizowaną obok oczyszczalni ścieków
w Ujanowicach.

Należy nadmienić, że powyżej zaproponowane nieruchomości zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej. Do dnia dzisiejszego czyli 24.04.2019 roku Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach nie ustosunkowało się do przedstawionych propozycji najmu lub sprzedaży nieruchomości.

Wypowiedzenie Stowarzyszeniu Producentów Owoców i Warzyw umowy najmu działki ew. nr 194/2 położonej w Ujanowicach konieczne było z uwagi na potrzebę lokalizacji tam inwestycji celu publicznego, jakim jest budowa ujęć wody pitnej. Szereg poczynionych prac dotyczących wykonania ujęć wody pitnej ma charakter zaawansowany. Przeprowadzone badania hydrologiczne wykazały znaczną wydajność zasobów wodnych na tej działce. Gmina Laskowa dysponuje w tym zakresie m.in. zatwierdzoną dokumentacją hydrologiczną i geologiczną, posiada także pozwolenie na budowę instalacji elektrycznej zewnętrznej do zasilania studni wody pitnej.Na uwagę zasługuje fakt, że do daty wypowiedzenia umowy tj. 18.02.2019 roku Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw nie podjęło żadnych czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy hali magazynowej, za wyjątkiem złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jako Wójt Gminy Laskowa, doceniam działalność Stowarzyszenia zmierzającą do popularyzacji produktu regionalnego jakim jest „Suska Sechlońska”. Proszę jednak zrozumieć, że w sytuacji gdy po jednej stronie są interesy niewielkiej grupy producentów rolnych, a po drugiej interes ogółu mieszkańców związany z zaopatrzeniem w wodę pitną, jestem uprawniony  i jednocześnie zobowiązany, aby stanąć po stronie mieszkańców. Na uwagę zasługuje fakt, że umowa najmu podpisana została w dniu 06.01.2006 roku a Stowarzyszenie dopiero w dniu 05.03.2018 roku zwróciło się do Wójta Gminy Laskowa z prośbą o wyrażenie zgody na uporządkowanie terenu i budowę hali magazynowej. Stowarzyszenie przez okres 12 lat nie podjęło żadnych działań zmierzających do budowy hali magazynowej.

              

Z poważaniem


       Piotr Stach
Wójt Gminy Laskowa