Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1-28 LUTEGO 2018 r. Do wniosku należy załączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2018 roku –1,00 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1-30 kwietnia br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Laskowa – pok. nr 16, I piętro. nr tel. 18 33 00 211.