Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), Wójt Gminy Laskowa zawiadamia, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. Rada Gminy Laskowa podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/246/17 w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Laskowa zgodnie z którą miesięczna stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiednio wynosi:


• od gospodarstwa wieloosobowego:

- odpady segregowane – 36,00 zł.

- odpady niesegregowane – 99,00 zł.


• od gospodarstwa jednoosobowego:

- odpady segregowane – 18,00 zł.

- odpady niesegregowane – 49,50 zł.


• od nieruchomości czasowo zamieszkałych:

- odpady segregowane – 36,00 zł.

- odpady niesegregowane – 99,00 zł.


• domki letniskowe

- odpady segregowane – 144,00 zł. rocznie

- odpady niesegregowane – 396,00 zł. rocznie


Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji

Opłatę za dany kwartał dokonuje się bez wezwania do ostatniego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału.

Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podyktowana jest tym, że umowa na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Laskowa która gwarantowała dotychczasowe stawki wygasła w miesiącu grudniu 2017 r. Urząd Gminy przeprowadził trzykrotnie postępowanie przetargowe i z ośmiu ofert wybrał najtańszą ofertę.