Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w tut. Ośrodku realizowany jest projekt "Małopolski e-Senior" przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.


Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleo, na własnośd wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.


W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • Ukończenie 65 lat,
 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne.


Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi
 • Facebook - serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

Szkolenia planuje się rozpocząć na przełomie czerwca/lipca.


Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej do 04 czerwca 2018 r. oraz wypełnienie załączonych dokumentów rekrutacyjnych tj.

 • formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie – zał. nr 1,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – zał. nr 2,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego – zał. nr 3 (w przypadku osób niepełnosprawnych),
 • test diagnostyczny – zał. nr 4 oraz Regulamin.

Pliki do pobrania