Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 27 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Laskowa odbyła się XLIII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


1) Uchwała Nr XLIII/271/18 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.,

2) Uchwała Nr XLIII/272/18 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa,

3) Uchwała Nr XLIII/273/18 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,

4) Uchwała Nr XLIII/274/18 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujanowicach,

5) Uchwała Nr XLIII/275/18 w sprawie: podziału Gminy Laskowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

6) Uchwała Nr XLIII/276/18 w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Laskowa,

7) Uchwała Nr XLIII/277/18 w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2018 roku,

8) Uchwała Nr XLIII/278/18 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, położonego w budynku Nr 31 Ośrodka Zdrowia w Ujanowicach na działce ew. nr 124/1, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa.