Szanowni Mieszkańcy Gminy Laskowa


W dniu dzisiejszym tj. 25 kwietnia br. złożyłem rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Wójta Gminy. Pisemne oświadczenie w tym przedmiocie zostało przedłożone właściwemu Komisarzowi Wyborczemu. O fakcie złożenia przeze mnie mandatu Wójta Gminy poinformowani zostali Przewodniczący Rady Gminy i Radni na dzisiejszej sesji Rady Gminy Laskowa.


Podjęta przeze mnie decyzja motywowana jest wyłącznie względami osobistymi i zawodowymi, tj. powołaniem do służby w Prokuraturze.


W związku z zaistniałymi okolicznościami, składam podziękowania dla wszystkich Państwa Radnych - z Panem Przewodniczącym Piotrem Stachem na czele, za blisko czteroletnią współpracę na rzecz Gminy Laskowa i jej Mieszkańców. Tylko dzięki odpowiedzialnej i wyrozumiałej postawie Państwa Radnych możliwym była realizacja wielu inwestycji służących Mieszkańcom, jak również utrzymanie na dotychczasowym poziomie systemu placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.


Słowa podziękowania pragnę skierować również wobec władz Powiatu Limanowskiego na czele z Panem Starostą Janem Puchałą oraz Panią Radną Jolantą Grzegorzek. Dzięki życzliwości i pomocy władz powiatowych Gmina Laskowa mogła skutecznie ubiegać się o wsparcie przy budowie obiektów sportowych. To m.in. dzięki inwestycjom Powiatu Limanowskiego zmieniło się oblicze Laskowej, jak również podniósł się poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


Dziękuję wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich za wszelką pomoc w rozwiązywaniu licznych problemów w poszczególnych Sołectwach.


Wyrazy wdzięczności kieruję również wobec Pracowników Urzędu Gminy na czele z Panem Sekretarzem Janem Orłem i z Panią Skarbnik Krystyną Górką. Wszystkim pracownikom urzędu dziękuję za rzetelność i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków.


Dziękuję Dyrektorom, Kierownikom oraz wszystkim Pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych za ich codzienne zaangażowanie przy realizacji zadań samorządu.


Szczególne podziękowania kieruję wobec Księży pracujących w Parafiach na terenie naszej gminy - za otwartość oraz  wszelką pomoc o jaką często zwracałem się sprawując funkcję Wójta.


Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim Mieszkańcom, którzy wspierali mnie w okresie sprawowania urzędu, za wszelką życzliwość jakiej wielokrotnie doświadczyłem z Państwa Strony.


Wiem, że pomimo dołożenia z mojej strony wszelkich starań nie udało się rozwiązać wszystkich problemów pozostających w zakresie działalności samorządu. Zapewniam jednak, że starałem się pracować w sposób rzetelny i transparentny dla dobra i w interesie Mieszkańców.


Obecnym i przyszłym samorządowcom Gminy Laskowa życzę sukcesów i powodzenia w realizacji zamierzeń.z wyrazami szacunku

Czesław Stanisławczyk