Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 i art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.poz.1405 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Laskowa Nr  XXXVII/242/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa.


zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa, w miejscowościach:


  • Laskowa – w zakresie części działek ew. nr: 193/14, 88/1, 85/2, 1057, 1235, 122, 644/9, 1027/12, 1038/3, 873/1;
  • Kamionka Mała – w zakresie części działek ew. nr: 104/3, 618/4, 429/5, 541/1, 443/2;
  • Jaworzna – w zakresie części działek ew. nr: 276/3, 124/8, 52/3 oraz działki ew. nr 52/2;
  • Krosna – w zakresie części działki ew. nr: 367;
  • Strzeszyce – w zakresie części działki ew. nr: 138;
  • Żmiąca – w zakresie części działek ew. nr: 600/2, 221/6;
  • Sechna – w zakresie części działek ew. nr: 33/1, 202/2;
  • Ujanowice – w zakresie działek ew. nr: 173/4, 174/6, 177 oraz części działek ew. nr 175/13, 176/1;
  • Kobyłczyna – w zakresie części działki ew. nr: 56/1.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach od 20 czerwca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34–602 Laskowa 643 pok. nr 23. w godz. od 730 do 1530.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34 – 602 Laskowa 643, o godz. 1000.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko.


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Laskowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 lipca 2018 r.