Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 10 października 2018 r. (tj. środa) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się LI sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z L sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.,
  2. udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  3. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 1012/15 o pow. 0,0400 ha położonej w Laskowej,
  4. uchwalenia Statutu Gminy Laskowa.
 6. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 7. Wystąpienie Pana Piotra Ćwika - Wojewody Małopolskiego i zaproszonych gości.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.