Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Laskowa odbyła się XLIV sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: 


1) Uchwała Nr XLIV/279/18 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018r.,

2) Uchwała Nr XLIV/280/18 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa, 

3) Uchwała Nr XLIV/281/18 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej za 2017 rok,

4) Uchwała Nr XLIV/282/18 w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej,

5) Uchwała Nr XLIV/283/18 w sprawie: powołania komisji do zniszczenia karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z kopiami załączonych dokumentów,

6) Uchwała Nr XLIV/284/18 w sprawie: powołania Komisji Statutowej.