Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Laskowa odbyła się XLII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr XLII/269/18 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Laskowej,
  2. Uchwała Nr XLII/270/18 w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Laskowa w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 określonych Uchwałą Nr XL/264/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz.918).