ukryty

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

                                                         

projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Laskowa”

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 i 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) – stosownie do Uchwały Nr XXVII/179/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa w granicach administracyjnych gminy Laskowa określonych na załączniku graficznym do uchwały, w tym dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach: Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Krosna, Strzeszyce, Żmiąca, Sechna, Ujanowice, Kobyłczyna,

ZAWIADAMIAM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Laskowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.07.2017 r. do 16.08.2017 r. w godz. od 730 do 1530 w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, woj. małopolskie Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projekcie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa w dniu 10.08.2017 r. o godz. 1100.


Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o ww. dokumentach.

Uwagi do projektu zmiany Studium - zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy oraz wnioski i uwagi
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) -na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - do Wójta Gminy Laskowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2017 r.

                           

  Wójt Gminy Laskowa

                                                                                             /-/ Czesław Stanisławczyk