KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASKOWEJ,

34-602 LASKOWA

OGŁASZA OTWARTY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH – ETAT


1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) Wykształcenie wyższe: magisterskie, tj. drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

2) Posiadanie obywatelstwa polskiego,

3) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

4) Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5) Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu:

a) Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.(Dz.U. z 2016 roku poz.195 z póź.zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia wychowawcze,

b) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (T.J. z 2016 r. poz.1518 z póź.zm.)

c) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( T.J. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

d) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.J. Dz.U. 2016 r. poz.446 z póź.zm.),

e) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (T.J. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póź. zm.),

f) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (T.J. Dz. U. z 2016 poz.1202 z póź. zm.),

6) Nieposzlakowana opinia,

7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

2) Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

3) Posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych : rzetelność, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres,

4) Biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office,

5) Praktyczna umiejętność przygotowywania decyzji administracyjnych,

6) Staż pracy ( świadczenia rodzinne lub świadczenia wychowawcze) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej minimum 1 rok,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do uzyskania świadczenia wychowawczego,

2) Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w celu ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych,

3) Obsługa wniosków składanych elektronicznie,

4) Odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie świadczeń,

5) Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych,

6) Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń innych pism i dokumentów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania Administracyjnego,

7) Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat,

8) Terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń wychowawczych w tym także w wersji elektronicznej,

9) Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu świadczeń wychowawczych,

10) Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe na wypłatę świadczeń wychowawczych,

11) Współpraca z wnioskodawcami, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami, instytucjami i organami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania lub odmowie świadczeń wychowawczych,

12) Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

13) Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej w sekcji świadczeń między innymi tworzenie aktualnych rejestrów, wykazów, informacji dotyczących świadczeń wychowawczych,

14) Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,

15) Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,

16) Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz innych zadań zleconych przez kierownika GOPS.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej, 34-602 Laskowa,

Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami oraz innymi urzędami i instytucjami.

Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat.

Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014, poz.1786) oraz regulaminem Wynagradzania pracowników GOPS w Laskowej.

5. Odpowiedzialność pracownika.

Pracownik odpowiada za przestrzeganie i stosowanie w zakresie prowadzonych spraw przepisów;

1) Ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( T.J. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

2) Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( T.J. Dz.U. z 2017 r. poz.570) oraz aktów wykonawczych. – pod odpowiedzialnością karną. Pracownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy służbowej, zwłaszcza ochrony danych osobowych pod rygorem odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej. Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej.

6. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny oraz życiorys (CV) zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( T.J. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) Kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) Kserokopie dokumentów ( poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

8) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( np. certyfikaty, zaświadczenia). W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego rejestru karnego.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS Laskowa, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Laskowej, 34-602 Laskowa 643, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 03 listopada 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Laskowej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą określoną w § 7-§ 9 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym ośrodku pomocy Społecznej w Laskowej (§ 9 pkt.3 ppkt.1)

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona z 5 kandydatami, którzy otrzymali największą ilość punktów z oceny merytorycznej i testu kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej GOPS Laskowa.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie wraz z podaniem terminu i miejsca testu kwalifikacyjnego. Kandydat zobowiązany jest do podania numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym będzie możliwy z nim kontakt w celu przeprowadzenia procedury naboru.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

Pliki do pobrania